Kunnosta järvesi - ryhmätyö

Valitse ryhmällesi yksi alla olevista järviesimerkeistä ja seuraa annettuja ohjeita.

 

1. Metsäjärvi

Taustatiedot

Humuspitoisen 0,5 hehtaarin kokoisen metsäjärven valuma-alueesta 80 % on talousmetsää, 10 % suota ja 10% haja-asutusta. Järven valuma-alueen koko on 10 km². Metsästä 40 % on avohakkuualuetta ja suoalueesta puolet halutaan kuivattaa turvetuotantoa varten. Suolta ja metsäalueiden läpi virtaa puroja, jotka laskevat järveen. Järvellä on suuri virkistyskäyttöarvo ja sen tila on tällä hetkellä hyvä. Asukkaat ovat huolestuneet järven tilasta tulevien maankäyttömuutosten vuoksi. 

Tutustu pelastajarvi.fi -sivuston materiaaliin (Opiskele, Kunnosta- ja Lisämateriaali-sivut).

Tehtävät

- Tee kuvainnollinen esitys järvestä ja valuma-alueesta (piirrä valuma-alue sekä järvi ja ota huomioon alueen maankäyttömuodot ja -osuudet)

- Valitse ja kuvaile vesiensuojelutoimet ja esitä perustelut valituille toimille.

- Miten valitut vesiensuojelutoimet vaikuttavat kyseisen järven tilaan?

- Mieti miten valitsemasi toimet mahdollisesti muuttavat kyseisen järven veden laatua, eliöstöä ja järven ekologista tilaa?

- Kuvaile miten järvi tulisi muuttumaan jos sitä ei kunnostettaisi?

 

2. Rehevä peltoalueen järvi

Taustatiedot

Rehevän ja savisamean 5 hehtaarin kokoisen peltoalueen järven valuma-alueesta 60 % on peltoa, 20 % talousmetsää ja 20 % haja-asutusta. Järven valuma-alueen koko on 30 km². Pelloista 70 % kynnetään syksyisin ja ne sijaitsevat järven lähiympäristössä. Lisäksi pellot ovat jyrkästi kaltevia järven suuntaan. 30 % koko peltoalueesta on ympärivuotisesti kasvipeitteistä. Puolet talousmetsästä on tehokkaasti ojitettua. Järvellä esiintyy vuosittain virkistyskäyttöä haittaavia leväkukintoja. Lähiasukkaat ovat päättäneet ryhtyä kunnostamaan järveä.

Tehtävät

- Tee kuvainnollinen esitys järvestä ja valuma-alueesta (piirrä valuma-alue sekä järvi ja ota huomioon alueen maankäyttömuodot ja -osuudet)

- Valitse ja kuvaile vesiensuojelutoimet ja esitä perustelut valituille toimille.

- Miten valitut vesiensuojelutoimet vaikuttavat kyseisen järven tilaan?

- Mieti miten valitsemasi toimet mahdollisesti muuttavat kyseisen järven veden laatua, eliöstöä ja järven ekologista tilaa?

- Kuvaile miten järvi tulisi muuttumaan jos sitä ei kunnostettaisi?

 

3. Suojärvi

Taustatiedot

Ruskeavetisen 2 hehtaarin kokoisen suojärven valuma-alueesta 70 % on suota, 20 % talousmetsää ja 10 % haja-asutusta. Järven valuma-alueen koko on 15 km². Nykyisin suon pinta-alasta 25 % on turvetuotannossa. Turpeen nostoa tullaan lisäämään 35 % suoalueen kokonaispinta-alasta. Talousmetsä on vettynyt ja alue tullaan ojittamaan, jotta metsä saadaan kuivatettua. Kalastajia haittaa verkkojen likaantuminen. Alueen asukkaat haluavat turvata järven virkistyskäytön myös tulevaisuudessa. 

Tehtävät

- Tee kuvainnollinen esitys järvestä ja valuma-alueesta (piirrä valuma-alue sekä järvi ja ota huomioon alueen maankäyttömuodot ja -osuudet)

- Valitse ja kuvaile vesiensuojelutoimet ja esitä perustelut valituille toimille.

- Miten valitut vesiensuojelutoimet vaikuttavat kyseisen järven tilaan?

- Mieti miten valitsemasi toimet mahdollisesti muuttavat kyseisen järven veden laatua, eliöstöä ja järven ekologista tilaa?

- Kuvaile miten järvi tulisi muuttumaan jos sitä ei kunnostettaisi?